Skip navigation

Regulamin sklepu internetowego Dyson.pl

Niniejszy regulamin wraz z dołączonymi dokumentami, zawiera informacje o Dyson sp. z o.o., ul. Zajęcza 4, 00-351, Warszawa („Dyson”) i warunkach sprzedaży („Regulamin”), na podstawie których Dyson sprzedaje produkty („Produkty”) oferowane na swojej witrynie internetowej (Dyson.pl).

Niniejszy Regulamin  obowiązuje w przypadku każdej umowy z Dyson dotyczącej sprzedaży Produktów („Umowa”). Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu i upewnienie się przed złożeniem Zamówienia na Produkty oferowane na naszej Stronie Internetowej, że jest on dla Państwa zrozumiały.

Do złożenia zamówienia („Zamówienie”) wymagana jest akceptacja Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu, nie będą mieli Państwo możliwości zamówienia Produktów na Dyson.pl.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Dyson a klientami indywidualnymi, tj. konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) („KC”) oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio w związku z ich działalnością gospodarczą, które jednak nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego („Klienci Indywidualni”) oraz klientami biznesowymi („Klienci Biznesowi”), zwanymi łącznie Klientami.

Klient zgadza się na dostarczanie wszelkiej korespondencji przez Dyson za pomocą wiadomości email.

 1. O nas
  • Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.dyson.pl („Sklep Internetowy”) jest spółka Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610.
  • Dane kontaktowe Sklepu Internetowego: Dyson sp. z o.o., ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, Polska, infolinia: 800 702 025, email: help@dyson.pl
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu jest spółka Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 4, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610.
  • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi: Sprzedaż Produktów oraz Newsletter.
 2. Produkty Dyson
  • Dyson oświadcza, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  • Informacje o Produktach, w tym ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
  • Opakowanie Produktów może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach w Sklepie Internetowym.
 3. Wykorzystywanie danych osobowych
  • Dyson wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności przedstawionymi poniżej. Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności w celu uzyskania wszelkich informacji w tym zakresie.
   POSTANOWIENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Cena
  • Ceny Produktów podawane są w złotych polskich. Cena Produktu zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
  • Pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez Dyson by wszystkie ceny na stronie były aktualne i dokładne, może się jednak zdarzyć, że informacja o cenie będzie nieprawidłowa. Jeżeli Dyson odkryje błąd w cenie Produktu, Klient Biznesowy zostanie poinformowany o tym błędzie i będzie miał możliwość kontynuowania zakupu Produktu w prawidłowej cenie lub wycofania złożonej przez siebie oferty. Zamówienie nie będzie przetwarzane do chwili otrzymania od Klienta Biznesowego informacji o kontynuowaniu albo wycofaniu oferty. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem Biznesowym za pomocą danych kontaktowych podanych podczas procesu Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, o czym  Klient zostanie powiadomiony e-mailem. Jeśli błąd w podanej cenie jest oczywisty i niewątpliwy oraz cena może być racjonalnie uznana przez Klienta Biznesowego jako cena nieprawidłowa, Dyson nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi Biznesowemu Produktów po niewłaściwej (niższej) cenie.
 1. Płatność i przedsprzedaż
  • Płatność za Produkty oraz wszelkie pozostałe koszty, tj. możliwy koszt dostawy następuje z góry, za pomocą karty debetowej lub kredytowej Mastercard, Visa lub Maestro.
  • Jeżeli Klient złoży Zamówienie na Produkt w ramach przedsprzedaży, Zamówienie na Produkt, którego nie ma obecnie w magazynie lub z wyprzedzeniem zarezerwuje termin dostawy, Dyson i jego partnerzy płatniczy dokonają preautoryzacji na karcie płatniczej (tymczasowa blokada środków na rachunku) w wysokości wartości zamówienia do chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu po jego dostarczeniu do magazynu lub po przypadnięciu terminu dostawy. Jeśli preautoryzacja wygasła lub z jakiejkolwiek przyczyny nie powiodła się, Dyson zastrzega sobie prawo do ponownej preautoryzacji do pełnej kwoty, przed lub po wysyłce Produktu. W takim przypadku Klient zostanie o tym powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas składania Zamówienia. Jeżeli Dyson nie otrzyma preautoryzacji od wystawcy karty płatniczej, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innej metody płatności.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Dyson a Klientem
  • Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient otrzymuje następujące wiadomości e-mail:
   • wiadomość email potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy;
   • wiadomość email potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz wszystkie istotne elementy Zamówienia, tj. przedmiot Zamówienia, łączną cenę Zamówienia, sposób i termin zapłaty za Zamówienie, sposób oraz termin wykonania Zamówienia przez Dyson; oraz
   • wiadomość email potwierdzającą dokonanie wysyłki Produktu.
  • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje zawarcie Umowy pomiędzy Dyson a Klientem.
  • W przypadku braku możliwości dostarczenia Klientowi Biznesowemu Produktu, wynikającej np. z jego braku w  magazynie lub wycofania z oferty lub z powodu wskazania nieprawidłowej ceny w Sklepie Internetowym, o której mowa w punkcie 4.4 powyżej, Klient Biznesowy zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e‑mail i Zamówienie nie będzie realizowane. W przypadku dokonania przez Klienta Biznesowego wcześniejszej zapłaty za Produkt, Klient otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zaniechaniu realizacji Zamówienia.
 1. Dostawa oraz koszty Dostawy
  • Niezależnie od wartości koszyka, dostawa zamówionych produktów jest bezpłatna.
  • Dyson realizuje Zamówienia wyłącznie na adresy dostawy na terenie Polski. Jeżeli Produkty mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne Zamówienie dla każdego adresu dostawy.
  • W momencie przyjęcia Produktu, Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Z tą chwilą własność Produktu przechodzi na Klienta. Klient Biznesowy powinien dokonać oceny stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktu, Klient Biznesowy powinien w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Ocena stanu Produktu i sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera są również zalecane w przypadku Klientów Indywidualnych, lecz nie stanowi warunku skorzystania przez klienta z przysługujących mu praw.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostawy Zamówienia, należy skontaktować się z Dyson dzwoniąc pod numer +48 800 702 025.
 2. Prawo Klienta Indywidualnego do Odstąpienia od Umowy
  Niniejsze zasady określone w punkcie 8 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych.
  • W przypadku wszystkich produktów Dyson Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktów do Klienta.
  • W celu odstąpienia od Umowy, klient może skontaktować się z Dyson dzwoniąc pod numer +48 800 702 025. Klient może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj.
  • Jeżeli klient w celu odstąpienia od umowy skontaktował się z Dyson za pomocą telefonu lub wiadomości email, odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem przesłania wiadomości email lub telefonicznego zgłoszenia odstąpienia od Umowy.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
  • Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówione Produkty oraz wszystkie inne dokonane przez niego płatności. Odstępując od Umowy i zwracając Produkt(y), Klient zgadza się na otrzymanie zwrotu ceny zakupu zapłaconej za zwrócony(e) Produkt(y), jak również na odpowiednie obniżenie przez Dyson podatku należnego z tytułu podatku VAT. Zwrot kosztów do Klienta nastąpi w najszybszym możliwym czasie, w każdym przypadku nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, przy czym Dyson może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta do Dyson dowodu odesłania Produktu. Poprzez wystawienie faktury korygującej oraz zwrot zapłaconych środków, Dyson Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie zwrotu towarów.
  • Klient ma obowiązek zwrotu Produktów w ciągu 14 dni od przesłania informacji o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z punktem 2 powyżej. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Dyson. W celu nadania przesyłki należy skorzystać z etykiety zwrotnej dołączonej do Zamówienia oraz postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w przesyłce. Prosimy o nieorganizowanie przesyłki na własną rękę, korzystając z innego sposobu przesyłki swoich produktów, ponieważ może to znacząco wydłużyć obsługę odstąpienia od Umowy. Produkty zakupione w sklepie internetowym nie mogą zostać zwrócone w sklepach stacjonarnych.
  • Aby otrzymać pełny zwrot kosztów, należy zwrócić wszystkie towary otrzymane w ramach zakupionego produktu, który ma zostać zwrócony, w tym wszelkie akcesoria, dodatki lub prezenty, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem. Produkt(y) zostaną uznane za zwrócone po otrzymaniu przez magazyn Dyson przesyłki zwrotnej. Klient Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wynikających z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku otrzymania Produktów w stanie nieuszkodzonym, Dyson zwróci Klientowi pełną cenę zakupu na kartę płatniczą lub metodą, której pierwotnie użyto do zakupu Produktów. Jeśli Klient odstępuje od Umowy po upływie 14 dni od daty dostarczenia Produktów do Klienta, to odstąpienie następuje pod warunkiem zwrotu Produktu w stanie nieuszkodzonym, a jeśli w takim przypadku zwracany produkt jest uszkodzony, to Dyson może nie przyjąć zwrotu. Wystawienie faktury korygującej i zwrot ceny zakupu zapłaconej za Produkt(y) oznacza akceptację przez Dyson zwrotu Produktu(ów) dokonanego przez Klienta.
 1. Odpowiedzialność Dyson w stosunku do Klientów Biznesowych
  Niniejsze zasady określone w punkcie 9 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Biznesowych (przedsiębiorców).
  • Klient Biznesowy może zamówić jednorazowo 9 sztuk Produktów, bez względu na to, czy zamówi jeden, czy wiele rodzajów Produktów. Produkty mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku własnego Klienta Biznesowego i Dyson nie wyraża zgody na dalszą sprzedaż Produktów przez Klienta Biznesowego.
  • Dyson w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej wynikającej z Umowy lub pozostającej z nią w związku za:
   • jakąkolwiek utratę korzyści, spadek sprzedaży, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej lub utratę przychodów;
   • utratę lub sfałszowanie danych, informacji lub oprogramowania;
   • utratę możliwości biznesowych;
   • utratę przewidywanych oszczędności;
   • utratę wartości firmy; lub
   • wszelkie straty pośrednie lub następcze.
  • Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 9.2., całkowita odpowiedzialność Dyson wobec Klienta Biznesowego za straty poniesione na podstawie lub w związku z Umową, niezależnie czy dotyczą odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym za zaniedbanie), lub innej, nie może przekraczać wartości ceny zakupionych Produktów.
 1. Odpowiedzialność Dyson w stosunku do Klientów Indywidualnych
  Niniejsze zasady określone w punkcie 10 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).
  • Dyson dostarcza Produkty wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego. Klient Indywidualny zgadza się nie wykorzystywać Produktów w celach handlowych, biznesowych lub sprzedażowych. W każdym razie Dyson nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności biznesowej, przerwy w działalności biznesowej lub utratę możliwości biznesowych.
 1. Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson
  • Dyson nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu jakichkolwiek zobowiązań Dyson wynikających z Umowy, spowodowanych zdarzeniem poza kontrolą Dyson, tj. siłą wyższą. Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson zostało zdefiniowane poniżej.
  • Zdarzenie Poza Kontrolą Dyson” oznacza jakiekolwiek zdarzenie będące skutkiem wystąpienia nagłych, nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od danej strony, których skutki były niemożliwe do uniknięcia nawet pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zapobieżenia im.
  • W przypadku wystąpienia Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson mającego wpływ na wykonanie zobowiązań Dyson wynikających z Umowy:
   • Dyson skontaktuje się z Klientem w najszybszym możliwym czasie w celu powiadomienia go o takim zdarzeniu;
   • zobowiązania  Dyson wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas realizacji zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson. Jeżeli Zdarzenia Poza Kontrolą Dyson wpływa na zmianę daty dostawy Produktów, ustalona zostanie nowa data dostawy po ustaniu zdarzenia poza kontrolą Dyson.
 1. Rękojmia
  • [WERSJA DO ZMIANY USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2022 R.]
   Dyson zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad fizycznych lub prawnych (rękojmia). Odpowiedzialność Dyson z tytułu rękojmi określona jest w przepisach art. 556 i n. KC. Dyson odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi (art. 568 § 1 KC).
  • [WERSJA PO ZMIANIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2022 R.]
   Dyson zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad fizycznych lub prawnych (rękojmia). Odpowiedzialność Dyson z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów Biznesowych określona jest w przepisach art. 556 i n. KC. Odpowiedzialność Dyson z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów Indywidualnych określona jest w przepisach art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 827 z późń. zm.). Dyson odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi (art. 568 § 1 KC oraz art. 43c o prawach konsumenta).
  • Reklamacje mogą być wnoszone przez Klientów telefonicznie pod numerem +48 800 702 025. Reklamacja powinna zawierać: imię nazwisko, nazwę produktu, adres pocztowy, adres email, datę zakupu Produktu, typ Produktu będącego przedmiotem reklamacji, dokładny opis wady oraz datę jej odkrycia, jak również preferowany przez Klienta sposób doręczenia informacji o rozpatrzeniu reklamacji. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu, np. kopię rachunku, kopię faktury, historię płatności. Przedstawienie wskazanych wyżej dowodów zakupu jest zalecane, jednakże nie obligatoryjne i nie stanowi warunku skorzystania przez klienta z przysługujących mu praw.
  • Szczegółowe informacje dotyczące dalszych kroków reklamacyjnych, w tym adresu, na który należy przesłać wadliwy Produkt, są przekazywane poprzez wiadomość e-mail lub w trakcie składania reklamacji drogą telefoniczną zgodnie z punktem 12.2. powyżej.
  • Dyson rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w sposób wskazany w złożonej przez siebie reklamacji.  
  • W przypadku, gdy reklamacja zawiera braki, Dyson poinformuje o tym Klienta w korespondencji wysłanej na adres wskazany w reklamacji.
 2. Gwarancja
  • Dyson oświadcza, ze wszystkie odkurzacze cylindryczne Dyson sprzedawane w Sklepie Internetowym objęte są 5-letnią gwarancją, a wszystkie urządzenia z kategorii Jakość Powietrza, Pielęgnacja Włosów i produkty bezprzewodowe objęte są 2‑letnią gwarancją.
  • Wszelkie szczegóły dotyczące gwarancji Dyson znajdują się poniżej:
   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 1. Newsletter
  • Klient może korzystać z Newslettera po wypełnieniu trzech następujących kroków: (1) wpisaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie internetowej adresu e-mail, na który ma zostać przekazana kolejna edycja Newslettera, (2) kliknięciu przycisku „Wyślij” i (3) potwierdzeniu chęci subskrybowania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostanie automatycznie wysłany na podany adres email. Istnieje również możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez wybranie odpowiedniego pola wyboru podczas składania Zamówienia Klienta oraz podczas aktywowania gwarancji.
  • Newsletter jest prowadzony bezpłatnie i przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość w dowolnym momencie i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez link znajdujący się na dole wiadomości wysłanej przez Dyson.
  • Reklamacje w zakresie Newslettera lub innych usług elektronicznych włączając nieprawidłowości w obsłudze Dyson.pl mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem +48 800 702 025
  • Reklamacje dotyczące Newslettera lub innych usług elektronicznych winny zawierać: opis sprawy objętej reklamacją, adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta Klienta lub podany w Zamówieniu oraz adres e-mail lub adres pocztowy, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji tą samą metodą, która została użyta do złożenia reklamacji, w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Dyson.
 2. Komunikacja pomiędzy Dyson a Klientem
  • Określenie „na piśmie/w formie pisemnej” użyte w niniejszym Regulaminie, odnosi się również do formy emailowej.
  • Jeżeli Klient Indywidualny będzie chciał się skontaktować się z Dyson w formie pisemnej z jakiegokolwiek  powodu, może tego dokonać za pomocą wiadomości email. Klient Indywidualny może również kontaktować się z Dyson poprzez bezpłatną infolinię Obsługi Klienta:  +48 800 702 025.
  • W przypadku Klienta Biznesowego:
   • Wszelkie powiadomienia lub inne formy komunikacji kierowane przez Klienta Biznesowego do Dyson lub przez Dyson do Klienta Biznesowego wynikające z Umowy lub pozostające z nią w związku winny być sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście, wysłane za pomocą przesyłki poleconej lub wiadomości e-mail.
   • Powiadomienia lub inne formy komunikacji uznaje się za doręczone: i) w przypadku ich doręczenia osobiście, w dniu ich  złożenia w siedzibie Dyson; ii) w przypadku wysłania za pomocą przesyłki poleconej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dniu następującym po odebraniu przez Dyson przesyłki; iii) w przypadku wysłania wiadomości e-mail, w dniu następującym po jej wysłaniu; iv)  niezwłocznie w przypadku kontaktu poprzez stronę internetową Dyson.
  • Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania w stosunku do doręczeń w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 3. Pozostałe istotne postanowienia Regulaminu
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona.
  • Klient może przenosić swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na rzecz innej osoby jedynie za pisemną zgodą Dyson. Dyson może przenosić swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na rzecz innej osoby jedynie za pisemną zgodą Klienta.
  • Stwierdzenie przez sąd lub organ właściwy nieważności lub niezgodności z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na ważności pozostałych postanowień.
  • Brak skutecznego domagania się przez Dyson swoich praw lub brak wyegzekwowania swoich praw wobec Klienta lub niewykonanie powyższych czynności w określonym terminie, nie powoduje zrzeczenia się przez Dyson swoich praw wobec Klienta i nie oznacza to, że Klient nie jest zobowiązany wywiązać się z tych obowiązków. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw wobec Klienta przez Dyson może nastąpić wyłącznie  w formie pisemnej  i nie będzie oznaczać zrzeczenia się przez Dyson jakiegokolwiek innego prawa przysługującego mu wobec Klienta, niewskazanego wprost w takim zrzeczeniu.
  • W przypadku Klienta Indywidualnego, niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Oznacza to, że Umowa sprzedaży Produktów za pośrednictwem Dyson.pl oraz jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z Umowy lub w związku z Umową będzie podlegać prawu polskiemu oraz poddane będą pod wyłączną jurysdykcję właściwych sądów w Polsce.
  • W przypadku Klienta Indywidualnego Komisja Europejska posiada witrynę poświęconą rozwiązywaniu sporów on-line, dedykowaną pomocy w rozstrzyganiu sporów poza sądem. Jest ona dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • W przypadku Klienta Biznesowego, Umowa i jakikolwiek spór lub roszczenie wynikające z Umowy lub w związku z Umową lub jej przedmiotem (włączając spory pozaumowne lub roszczenia) winny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.
  • W przypadku Klienta Biznesowego, Dyson i Klient Biznesowy zgodnie nieodwołalnie uzgadniają, że sądy Anglii i Walii mają wyłączną właściwość w rozstrzyganiu jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z Umową (włączając spory pozaumowne lub roszczenia).
  • Wszelkie dokumenty załączone do niniejszego Regulaminu (również poprzez hiperłącza) stanowią całość uregulowań pomiędzy Klientem a Dyson.
  • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta Indywidualnego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Zmiana Regulaminu
  • Dyson zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane poprzez umieszczenie Regulaminu w nowym brzmieniu na stronie internetowej sklepu: dyson.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na Dyson.pl. Klienci będą informowani o zmianie Regulaminu poprzez komunikat na Dyson.pl, który będzie widoczny co najmniej przez 14 dni od daty jego publikacji oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy udostępnili swój adres e-mail). Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wyraźnie wskazana w treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania wobec Klientów, którzy złożyli Zamówienie w sklepie internetowym przed wejściem zmiany w życie.