Skip navigation

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

 1. PODSTAWA PRAWNA

  Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana w celu wykonania obowiązku określonego w art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”). Treść informacji powinna być interpretowana w świetle przepisów stanowiących podstawę jej sporządzenia.
 2. INFORMACJE OGÓLNE

  Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5252649346 (dalej: „Dyson Polska” lub „Spółka") jest częścią międzynarodowej grupy Dyson (dalej: „Grupa Dyson”).

  Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych (produkty marki Dyson), w tym świadczy usługi pomocnicze do sprzedaży tych produktów. Grupa Dyson jest pionierem technologicznym w zakresie oferowanych na sprzedaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Produkty marki Dyson są eksportowane i dystrybuowane w ponad 65 krajach na świecie.
 3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY SPÓŁKI TRWAJĄCY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

  Grupa Dyson, do której należy Spółka, posiada strukturę i mechanizmy kontroli, które promują uczciwość, przejrzystość i odpowiedzialność korporacyjną.

  Wartości te mają zastosowanie do pracowników wszystkich podmiotów z Grupy Dyson, w tym do pracowników Spółki, i znajdują odzwierciedlenie w przyjętych na poziomie globalnym regulacjach w zakresie przestrzegania prawa i etyki. W ocenie Grupy, przestrzeganie powyższych zasad jest kluczowe dla pozyskania i utrzymania zaufania kluczowych interesariuszy.

  W ramach wewnętrznego systemu zarządzania funkcjonuje globalny zespół podatkowy odpowiedzialny za procesy i mechanizmy kontroli umożliwiające zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi w poszczególnych krajach. Grupa Dyson stosuje wobec organów podatkowych otwartą i transparentną komunikację.

  Jak wskazano powyżej, wartości, którymi kieruje się Spółka zostały odzwierciedlone w procesach i procedurach obowiązujących na poziomie Grupy Dyson oraz samej Spółki. Pracownicy Spółki są w szczególności zobowiązani do przestrzegania globalnych wytycznych Grupy Dyson.

  Nadrzędnym celem strategii podatkowej Spółki jest więc zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego i innych wymogów mających wpływ na rozliczenia podatkowe oraz zapewnienie skutecznego funkcjonowania narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym.

  Wdrażane rozwiązania, mające na celu wspieranie codziennej działalności, podejmowane są zgodnie z zasadą należytej staranności i dbałości w wykonywaniu obowiązków z zakresu rozliczeń podatkowych Spółki.
 4. ELEMENTY INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

  Mając na uwadze powyższe, w związku z art. 27c ust. 2 Ustawy o CIT, Spółka publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.:
  • 4.1 Procesy i procedury podatkowe

   Spółka dokładała wszelkich starań, aby prawidłowo i terminowo realizować wszelkie obowiązki podatkowe, w szczególności rzetelnie i terminowo obliczać i uiszczać należności publicznoprawne, ujawniać wszelkie wymagane przez prawo informacje oraz wdrażać wszelkie niezbędne procesy i procedury.

   Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Dyson Polska wykorzystywała opracowane wewnętrzne procesy podatkowe. Procesy i związane z nimi dokumenty podlegały przeglądowi oraz aktualizacji.

   Spółka zapewnia bieżące monitorowanie i kontrolę przestrzegania obowiązujących w Spółce procesów i procedur podatkowych, w tym należytego wykonywania przypisanych funkcji podatkowych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku zidentyfikowanych nieprawidłowości. W Spółce podejmowane były na bieżąco działania w celu identyfikacji, oceny, zarządzania i monitorowania występujących obowiązków podatkowych oraz ryzyk.

   Kontrolę nad konsekwentnym wypełnianiem ww. obowiązków sprawowali członkowie wewnętrznego globalnego zespołu odpowiedzialnego za sprawy z zakresu podatków i ceł (dalej: „Zespół ds. Podatków i Ceł”), a także pracownicy działu kadr i płac (w zakresie wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne). Członkami globalnego Zespołu ds. Podatków i Ceł są między innymi pracownicy Spółki zatrudnieni w Polsce oraz współpracujący z nimi specjaliści z innych krajów, w których funkcjonuje Grupa Dyson.

   Zespół ds. Podatków i Ceł koncentruje swoją działalność wokół obszarów: podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób prawnych, zarządzania i polityki podatkowej, spraw pracowniczych związanych z zatrudnieniem oraz ceł. W zakresie ww. obszarów, pracownicy Zespołu ds. Podatków i Ceł współpracują z zespołami ds. finansów i księgowości w celu otrzymania danych wymaganych do wypełnienia obowiązków podatkowych, w tym przygotowania deklaracji podatkowych.

   Członkowie ww. zespołów posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wypełnianie obowiązków. W swojej codziennej działalności Spółka dbała o aktualizację wiedzy pracowników dotyczącej obowiązujących wymogów podatkowych.

   W celu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, Spółka korzystała z usług zewnętrznych doradców podatkowych, w tym w zakresie przygotowywania i składania deklaracji podatkowych oraz analizy poszczególnych kwestii podatkowych.

   Wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane były z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  • 4.2 Dobrowolne formy współpracy z organami krajowej administracji skarbowej

   Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym nie uczestniczyła w programie współdziałania, o którym mowa w Dziale IIB Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

   Spółka podejmowała niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
  • 4.3 Realizacja obowiązków podatkowych

   Spółka w swoich działaniach dążyła do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego.

   Spółka była podatnikiem lub płatnikiem następujących świadczeń publicznoprawnych:
   Rodzaj podatku Informacja czy Spółka rozlicza podatek
   Podatki bezpośrednie Podatek dochodowy od osób prawnych TAK (w tym jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych)
   Podatek dochodowy od osób fizycznych TAK (jako płatnik)
   Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług TAK
   Cło TAK
   Spółka korzystała z ulg i dotacji związanych z prowadzeniem działalności w Krakowskim Parku Technologicznym (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Wszelkie ulgi i dotacje Spółka otrzymywała i wykorzystywała na podstawie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  • 4.4 Informacje o schematach podatkowych

   Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z uwagi na to, iż Spółka nie uczestniczyła w schematach podatkowych.
  • 4.5 Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

   W 2022 r. Spółka zawarła następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022:
   1. Import towarów,
   2. Świadczenie usług wsparcia biznesowego,
   3. Usługi marketingowe,
   4. Obsługa gwarancyjna,
   5. Płatności z tytułu opłat logistycznych.
  • 4.6 Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

   W 2022 r. Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
  • 4.7 Katalog złożonych wniosków

   W 2022 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:
   • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej,
   • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
   • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
   • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
  • 4.8 Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

   Spółka w 2022 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych (bezpośrednich oraz pośrednich) z podmiotami posiadającymi siedziby w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej.