Regulamin programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl”

 1. Regulamin programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl”
 2. pl FORMULARZ promocji testuj 30 dni
 3. Regulamin Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up”
 4. Dyson Pop-up FORMULARZ promocji testuj 30 dni
 5. Regulamin Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w Media Markt"
 6. Media Markt FORMULARZ promocji testuj 30 dni
 7. Regulamin Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w Euro AGD RTV"
 8. Euro AGD RTV FORMULARZ promocji testuj 30 dni

 

Regulamin programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl”

 

 1. DYSON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604275, NIP: 525-264-93-46, REGON: 363821610 („Dyson") jest organizatorem akcji "Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl ", polegającej na możliwości przetestowania produktu Dyson zakupionego w trakcie trwania akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie („Regulamin”).
 2. Informacje dotyczące Akcji Promocyjnej i sposobu uczestnictwa stanowią część Regulaminu. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Akcja Promocyjna trwa od 01.04.2019 do 30.05.2019 lub do wyczerpania zapasów.
 4. Akcja Promocyjna obejmuje następujący produkt firmy Dyson: odkurzacz V11 Animal  (SKU: EU 268801-01); V11 Absolute (SKU: EU 268700-01); V11 Absolute Pro (SKU: EU 268791-01), dalej „Produkt Dyson".
 5. W Akcji Promocyjnej może uczestniczyć wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, posiadający pełną zdolność prawną oraz konto bankowe i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który nabywa Produkt Dyson w czasie trwania Akcji Promocyjnej w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub inną działalnością zawodową ("Uczestnik"), z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej, który wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu Dyson i zwrócił go w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz.
 7. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej: (i) Produkt Dyson musi zostać zakupiony poprzez stronę internetową Dyson na https://shop.dyson.pl/ w okresie trwania Akcji Promocyjnej; (ii) Produkt Dyson musi być używany w normalnych warunkach domowych i utrzymywany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami; oraz (iii) Produkt Dyson nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy lub innej umowy, w wyniku której osoba trzecia mogłaby mieć jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Dyson z tytułu Akcji Promocyjnej.
 8. Akcja Promocyjna umożliwia Uczestnikowi testowanie zakupionego Produktu Dyson przez okres maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania i jego zwrot bez podania przyczyny.
 9. Uczestnik, który zdecyduje się zwrócić Produkt Dyson w ramach Akcji Promocyjnej ma prawo do otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że powiadomi on Dyson o swojej decyzji o zwrocie Produktu Dyson w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Produktu Dyson i spełni warunki określone w Regulaminie. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, należy skontaktować się z Dyson wysyłając wiadomość e-mail na adres help@dyson.pl lub skontaktować się z infolinią pod numerem 800702025 powołując się na nazwę Akcji Promocyjnej. W celu ułatwienia odstąpienia od umowy Uczestnik może skorzystać ze wzoru standardowego formularza dostępnego tutaj. Odstąpienie od umowy jest ważne z dniem przesłania wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy bądź złożenia w formie elektronicznej formularza, o którym mowa powyżej.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Produktu Dyson w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania informacji o odstąpieniu od umowy. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Dyson. W celu nadania przesyłki należy skontaktować się z firmą kurierską UPS pod numerem +48 22 489 48 77 oraz skorzystać z etykiety zwrotnej dołączonej do zamówienia.
 11. Dyson nie będzie przyjmował zwrotu Produktu Dyson, który uległ uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku jego niewłaściwego zapakowania lub został uszkodzony z powodu braku odpowiedniej dbałości o Produkt Dyson. W przypadku otrzymania Produktu Dyson w stanie nieuszkodzonym, Dyson zwróci pełną cenę zakupu metodą pierwotnie użytą do zakupu Produktu Dyson.
 12. Jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt Dyson. Zwrot kosztów do Uczestnika nastąpi w najszybszym możliwym czasie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 30 dni od dnia przesłania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, przy czym Dyson może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu Dyson.
 13. Dyson ma swobodę ustalenia czy warunki Regulaminu upoważniające do zwrotu pieniędzy w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej zostały spełnione.
 14. Niniejsza Akcja Promocyjna nie ogranicza, ani nie modyfikuje jakichkolwiek praw przysługujących Uczestnikowi na mocy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu sklepu internetowego Dyson umieszczonego na stronie internetowej Dyson, lecz jedynie je uzupełnia.
 15. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Dyson. Dane osobowe przekazane Dyson przez Uczestników w związku z zakupem Produktu Dyson zgodnie z Regulaminem są gromadzone i wykorzystywane przez Dyson wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. W sprawach związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych Uczestników, obowiązują postanowienia polityki prywatności Dyson umieszczone na stronie internetowej http://privacy.dyson.com/pl/homepage.aspx.
 16. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji Promocyjnej mogą składać wyłącznie Uczestnicy Akcji Promocyjnej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres help@dyson.pl lub kontaktując się z infolinią pod numerem 800702025, podając nazwę akcji " Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl ". Dyson informuje o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.
 17. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Dyson, tj. https://shop.dyson.pl/testuj-przez-30-dni.

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie zwrotu do Programu  „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

 

Dane adresowe Uczestnika Programu:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ………………………

Kod pocztowy:………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….………………

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………

Nr konta bankowego (IBAN)…………………………………………………………………………….

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczenia Uczestnika Programu akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Programu:

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując na Dyson.pl” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Programu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Programu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Administratora , zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu, przez czas trwania Programu oraz przez okres 5 lat następujących po roku w którym nastąpiła realizacja zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Programu, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Programie. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Programie i realizacji zwrotu. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up” lub na adres e-mail privacy@dyson.com.

 
   

 

 

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Programu we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego:

Oświadczam, iż żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego.

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

 

 
   

 

 

Opis powodu zwrotu (dobrowolny):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Regulamin Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa programu.

Program, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Programem", jest prowadzony pod nazwą „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3".

 

 1. Nazwa podmiotu urządzającego Program oraz cel Programu.

Organizatorem Programu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k.  z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; NIP: 8222357971; REGON 366811769.

Program organizowany jest w celu promocji urządzeń DYSON V11 ANIMAL, DYSON V11 ABSOLUTE oraz  DYSON V11 ABSOLUTE PRO dystrybuowanych na terenie Polski przez Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Dystrybutorem”. Program został przygotowany w celu zapewnienia nabywcom DYSON V11 ANIMAL, DYSON V11 ABSOLUTE oraz DYSON V11 ABSOLUTE PRO możliwie jak najlepszej satysfakcji z zakupionych produktów oraz ich zwrotu w razie braku satysfakcji z ich użytkowania. Program obejmuje jedynie sprawne technicznie produkty, co do których nie ma podstaw przeprowadzania serwisu gwarancyjnego lub pozagwarancyjnego (w sytuacji uszkodzeń nie objętych gwarancją).

 

 1. Obszar, na którym będzie prowadzony Program.

Program prowadzony będzie w wybranych sklepach stacjonarnych Dyson Pop-Up na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów prowadzących promocyjną sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Programie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Czas trwania Programu.

Program trwa od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku. Okres ten nie obejmuje realizacji zwrotów i procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 13.12.2019 roku.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Programie rozpoczyna się w dniu 01.08.2019 roku i kończy w dniu 31.08.2019 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania dostępności produktów objętych sprzedażą promocyjną. Sprzedażą promocyjną objęte są odkurzacze DYSON V11 ANIMAL o kodzie EU 268801-01, DYSON V11 ABSOLUTE o kodzie EU 268700-01 oraz DYSON V11 ABSOLUTE PRO o kodzie EU 26879-01, dystrybuowane przez Dyson Sp. z o.o. i oferowane przez sklepy objęte Programem, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Programu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Programu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Administratora, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx.

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu, przez czas trwania Programu oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Programu, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Programie. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Programie i realizacji zwrotu. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3” lub na adres e-mail privacy@dyson.com.

 

UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Uczestnikiem Programu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego

- posiada konto bankowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona w okresie od dnia 01.08.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie objętym Programem, z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu, który wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu Promocyjnego i zwrócił go w ramach niniejszego Programu.

 

 1. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Programie jest akceptacja treści regulaminu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Aby wziąć udział w Programie należy:
 2. w dniach od 08.2019 roku do 31.08.2019 roku, dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie objętym Programem i zachować dowód zakupu oraz kompletny Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem i akcesoriami. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (imiennej, na osobę fizyczną, niezwiązanej z działalnością gospodarczą). Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Programie.

 

 1. Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 9a), w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakupu (decyduje data nadania), przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną (pocztową lub kurierską) na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3”, następujące elementy:
 2. Sprawny, nieuszkodzony Produkt Promocyjny wraz z oryginalnym opakowaniem i kompletem wyposażenia;
 3. Oświadczenie zawierające dane osobowe Uczestnika Programu tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu oraz oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Programu we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Uczestnik może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2.
 • Oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego uprawniający do udziału w Programie zgodnie z Regulaminem. Organizator jest zobowiązany do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi, o ile zawiera on również inne produkty niż zwracany Produkt Promocyjny i Uczestnik prześle Organizatorowi zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pozwalającym na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres. Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki z Dowodem Zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia 21.10.2019 roku.
 1. 10. Zwroty, które wpłyną do Organizatora po 14.10.2019 w ramach Programu nie będą uznawane pomimo ich prawidłowego nadania. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu do Programu Organizator odeśle produkt przesyłką na koszt Uczestnika.

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie i jego edycjach tylko jednokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 9 Regulaminu, niezależnie od ilości kupionych Produktów Promocyjnych. Jeden rachunek bankowy może zostać wykorzystany tylko raz do otrzymania zwrotu gotówki w Programie. Jeden Uczestnik może tylko raz otrzymać zwrot w czasie trwania całego Programu uwzględniając wszystkie jego edycje.

 

 1. Uczestnik dokonuje zwrotu na własny koszt i ryzyko.

 

 1. 13. Z udziału w Programie wykluczone są zakupy ratalne.

 

 1. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych zwrotów i odmówi przyjęcia do Programu zwrotu, w przypadku gdy odesłany Produkt Promocyjny nie będzie kompletny, będzie zniszczony ponad zwykły stopień zużycia w normalnych warunkach domowych, nie będzie utrzymany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, uległ uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku jego niewłaściwego zapakowania, nie będzie zawierał wymaganych dokumentów lub Uczestnik nie spełni warunków Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych dowodów zakupu u sprzedawcy Produktu Promocyjnego i odmówi przyjęcia do Programu zwrotu, w przypadku gdy nie zostanie pozytywnie zweryfikowana oryginalność i prawdziwość przedstawionych dokumentów. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu do Programu Organizator odeśle produkt na koszt Uczestnika.

 

 1. Uczestnik Programu jest wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach i programach lojalnościowych, dotyczących zakupionego Produktu Promocyjnego, w wypadku skorzystania z prawa do zwrotu w Programie. Tym samym Uczestnik traci prawo do nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści jakie ewentualnie przyznano mu już w ramach trwającego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego. Jeżeli Uczestnik zgłosił swoje uczestnictwo w konkursie, loterii lub programie lojalnościowym, dotyczącym zakupionego Produktu Promocyjnego, a następnie dopiero zdecydował się na udział w Programie, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora, wówczas gdy w ramach tego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego zostały mu przyznane nagrody, rabaty, ulgi lub inne uprawnienia. Uczestnik ma obowiązek zwrotu nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej powyżej, a które ewentualnie zostały mu już wydane. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy Uczestnik zdecydował się na udział w Programie dopiero wtedy, gdy nagroda lub inna korzyść zostały mu już wydane.

 

REALIZACJA ZWROTÓW

 1. Organizator zwraca nabywcy pełną cenę zakupu Produktu Promocyjnego, nie więcej jednak niż 2599 zł brutto za model DYSON V11ANIMAL, 2849 zł brutto za model DYSON V11 ABSOLUTE oraz 2949 zł brutto za model DYSON V11 ABSOLUTE PRO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej przesyłki. Organizator nie zwraca kosztów transportu, dojazdu do sklepu oraz kosztów zakupu dodatkowych akcesoriów. Organizator dokonuje zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

17 Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Programu na piśmie na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4A,  05-070 Sulejówek z dopiskiem „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3 - reklamacja” lub e-mailem na adres: dyson@avanti.waw.pl  z dopiskiem w tytule „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3 - reklamacja”, najpóźniej do dnia 29.11.2019 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem).

 

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.

 

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 13.12.2019 roku włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nie skorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Programu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://shop.dyson.pl/testuj-przez-30-dni. Na pisemne życzenie Uczestnika Programu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3 - regulamin”.

 

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 i 2.

 

 

 

Załącznik nr 1

Lista sklepów objętych Programem:

Stoiska firmowe Dyson znajdujące się w następujących lokalizacjach:

 • Silesia City Center
 1. Chorzowska 107

40-101 Katowice

 • Stary Browar
 1. Półwiejska 42

61-888 Poznań

 • Galeria Mokotów
 1. Wołoska 12

02-675 Warszawa

 

 Załącznik nr 2

Oświadczenie zwrotu do Programu  „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

 

Dane adresowe Uczestnika Programu:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) ………………………………………………………………………………………………….………………

Kod pocztowy:………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość:………………………………………………………………..……….……..….………………

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………….………….…………..……….………

Nr konta bankowego (IBAN)……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczenia Uczestnika Programu akceptacji regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Programu:

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Programu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Programu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Administratora , zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu, przez czas trwania Programu oraz przez okres 5 lat następujących po roku w którym nastąpiła realizacja zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Programu, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Programie. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Programie i realizacji zwrotu. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Dyson Pop-Up edycja3” lub na adres e-mail privacy@dyson.com.

 

 

Oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Programu we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego:

Oświadczam, iż ani ja, ani żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego w ramach tej lub wcześniejszych edycji Programu.

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

 

 

 

Opis powodu zwrotu (dobrowolny):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

 

Regulamin Programu „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Media Markt lub w sklepie internetowym mediamarkt.pl”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa programu.

Program, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Programem", jest prowadzony pod nazwą „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Media Markt lub w sklepie internetowym mediamarkt.pl ".

 

 1. Nazwa podmiotu urządzającego Program oraz cel Programu.

Organizatorem Programu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k.  z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; NIP: 8222357971; REGON 366811769.

Program organizowany jest w celu promocji urządzeń DYSON V11 ANIMAL, DYSON V11 ABSOLUTE dystrybuowanych na terenie Polski przez Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Dystrybutorem”. Program został przygotowany w celu zapewnienia nabywcom DYSON V11 ANIMAL, DYSON V11 ABSOLUTE możliwie jak najlepszej satysfakcji z zakupionych produktów oraz ich zwrotu w razie braku satysfakcji z ich użytkowania. Program obejmuje jedynie sprawne technicznie produkty, co do których nie ma podstaw przeprowadzania serwisu gwarancyjnego lub pozagwarancyjnego (w sytuacji uszkodzeń nie objętych gwarancją).

 

 1. Obszar, na którym będzie prowadzony Program.

Program prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach stacjonarnych Media Markt oraz w sklepie internetowym pod adresem https://mediamarkt.pl/ . Lista sklepów prowadzących promocyjną sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Programie dostępna jest na https://mediamarkt.pl/sklepy

 

 1. Czas trwania Programu.

Program trwa od 01.06.2019 roku do 31.07.2019 roku. Okres ten nie obejmuje realizacji zwrotów i procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 07.11.2019 roku.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Programie rozpoczyna się w dniu 01.06.2019 roku i kończy w dniu 31.07.2019 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania dostępności produktów objętych sprzedażą promocyjną. Sprzedażą promocyjną objęte są odkurzacze DYSON V11 ANIMAL o kodzie EU 268801-01, DYSON V11 ABSOLUTE o kodzie EU 268700-01, dystrybuowane przez Dyson Sp. z o.o. i oferowane przez sklepy objęte Programem, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Administrator danych osobowych powierzy spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, w tym realizacji zwrotów i rozpoznania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Programu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Programu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Administratora, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx.

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu, przez czas trwania Programu oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja zwrotów w celu udokumentowania realizacji zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Programu, w tym umożliwienie realizacji zwrotu i rozpatrzenia reklamacji w Programie. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Programu nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Programie i realizacji zwrotu. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Media Markt lub w sklepie internetowym mediamarkt.pl” lub na adres e-mail privacy@dyson.com.

 

UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Uczestnikiem Programu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego

- posiada konto bankowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona w okresie od dnia 01.06.2019 roku do dnia 31.07.2019 roku, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie objętym Programem, z wyłączeniem osób, które wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu Promocyjnego i zwróciły go w ramach pozostałych programów wymienionych na https://shop.dyson.pl/testuj-przez-30-dni oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu, który wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu Promocyjnego i zwrócił go w ramach niniejszego Programu lub programów wymienionych na https://shop.dyson.pl/testuj-przez-30-dni.

 

 1. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Programie jest akceptacja treści regulaminu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Aby wziąć udział w Programie należy:
 2. w dniach od 06.2019 roku do 31.07.2019 roku, dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie objętym Programem i zachować dowód zakupu oraz kompletny Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem i akcesoriami. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (imiennej, na osobę fizyczną, niezwiązanej z działalnością gospodarczą). Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Programie.

 

 1. Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 9a), w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zakupu (decyduje data nadania), przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną (pocztową lub kurierską) na adres: AVANTI, ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Testuj Dyson V11 przez 30 dni kupując w sklepie stacjonarnym Media Markt lub w sklepie internetowym mediamarkt.pl”, następujące elementy:
 2. Sprawny, nieuszkodzony Produkt Promocyjny wraz z oryginalnym opakowaniem i kompletem wyposażenia;
 3. Oświadczenie zawierające dane osobowe Uczestnika Programu tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu oraz oświadczenie, iż żadna z osób pozostających z Uczestnikiem Programu we wspólnym gospodarstwie domowym nie dokonała wcześniej zakupu i zwrotu Produktu Promocyjnego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Uczestnik może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1.
 4. Oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego uprawniający do udziału w Programie zgodnie z Regulaminem. Organizator jest zobowiązany do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi, o ile zawiera on również inne produkty niż zwracany Produkt Promocyjny i Uczestnik prześle Organizatorowi zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pozwalającym na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres. Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki z Dowodem Zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia 27.09.2019 roku.
 5. 10. Zwroty, które wpłyną do Organizatora po 23.09.2019 w ramach Programu nie będą uznawane pomimo ich prawidłowego nadania. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu do Programu Organizator odeśle produkt przesyłką na koszt Uczestnika.

 

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie tylko jednokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 9 Regulaminu, niezależnie od ilości kupionych Produktów Promocyjnych. Jeden rachunek bankowy może zostać wykorzystany tylko raz do otrzymania zwrotu gotówki w Programie. Jeden Uczestnik może tylko raz otrzymać zwrot w czasie trwania całego Programu.

 

 1. Uczestnik dokonuje zwrotu na własny koszt i ryzyko.

 

 1. 13. Z udziału w Programie wykluczone są zakupy ratalne.

 

 1. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych zwrotów i odmówi przyjęcia do Programu zwrotu, w przypadku, gdy odesłany Produkt Promocyjny nie będzie kompletny, będzie zniszczony ponad zwykły stopień zużycia w normalnych warunkach domowych, nie będzie utrzymany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, uległ uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku jego niewłaściwego zapakowania, nie będzie zawierał wymaganych dokumentów lub Uczestnik nie spełni warunków Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych dowodów zakupu u sprzedawcy Produktu Promocyjnego i odmówi przyjęcia do Programu zwrotu, w przypadku, gdy nie zostanie pozytywnie zweryfikowana oryginalność i prawdziwość przedstawionych dokumentów. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu do Programu Organizator odeśle produkt na koszt Uczestnika.

 

 1. Uczestnik Programu jest wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach i programach lojalnościowych Organizatora oraz Dystrybutora, dotyczących zakupionego Produktu Promocyjnego, w wypadku skorzystania z prawa do zwrotu w Programie. Tym samym Uczestnik traci prawo do nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści jakie ewentualnie przyznano mu już w ramach trwającego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego. Jeżeli Uczestnik zgłosił swoje uczestnictwo w konkursie, loterii lub programie lojalnościowym, dotyczącym zakupionego Produktu Promocyjnego, a następnie dopiero zdecydował się na udział w Programie, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora, wówczas, gdy w ramach tego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego zostały mu przyznane nagrody, rabaty, ulgi lub inne uprawnienia. Uczestnik ma obowiązek zwrotu nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej powyżej, a które ewentualnie zostały mu już wydane. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy Uczestnik zdecydował się na udział w Programie dopiero wtedy, gdy nagroda lub inna korzyść zostały mu już wydane.

 

REALIZACJA ZWROTÓW

 1. Organizator zwraca nabywcy pełną cenę zakupu Produktu Promocyjnego, nie więcej jednak niż 2599 zł brutto za model DYSON V11 ANIMAL, 2849 zł brutto za model DYSON V11 ABSOLUTE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej przesyłki. Organizator nie zwraca kosztów transportu, dojazdu do sklepu oraz kosztów zakupu dodatkowych akcesoriów. Organizator dokonuje zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Programu na piśmie na adres: AVANTI, ul. Reymon

Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
800 702 025
Napisz do nas