Skip navigation

Gwarancja najlepszej ceny Dyson

Regulamin programu „Gwarancja najlepszej ceny Dyson”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady uzyskania zwrotu różnicy ceny w ramach programu „Gwarancja najlepszej ceny Dyson” („Program”).
  2. Organizatorem Programu jest Dyson sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604275, NIP: 5252649346, REGON: 363821610 („Organizator”).
  3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
   Autoryzowany Partner – sieci Media Expert (sklepy stacjonarne w Polsce oraz sklep internetowy mediaexpert.pl), Media Markt (sklepy stacjonarne w Polsce oraz sklep internetowy mediamarkt.pl) oraz EURO RTV AGD (sklepy stacjonarne w Polsce oraz sklep internetowy euro.com.pl);
   Klient – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, który nabył Produkt w Sklepie;
   Organizator – ma znaczenie określone w punkcie I.2 Regulaminu; Produkt – urządzenie Dyson (odkurzacz, prostownica, suszarka, styler, oczyszczacz powietrza lub wentylator), z wyłączeniem akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych;
   Program – ma znaczenie określone w punkcie I.1 Regulaminu;
   Regulamin – niniejszy Regulamin;
   Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.dyson.pl.
 2. Zasady Programu
  1. Klientowi, który kupi Produkt w Sklepie, a następnie w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakupu znajdzie Produkt w niższej cenie, u Autoryzowanego Partnera (zgodnie z treścią punktu I.3 Regulaminu), przysługuje zwrot różnicy w cenie przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Porównywany Produkt musi być dostępny do zakupu u Autoryzowanego Partnera w dniu porównania cen (tj. Program nie obejmuje Produktów stale lub tymczasowo niedostępnych) oraz dokładnie tego samego modelu oraz kolorystyce jak Produkt kupiony przez Klienta w Sklepie.
  3. Porównywany Produkt musi być pełnowartościowy, nowy i w oryginalnym opakowaniu. Nie może to być Produkt używany, pochodzący ze zwrotów, outletowy, z uszkodzonym opakowaniem ani w wersji demonstracyjnej.
  4. Program nie dotyczy niższych cen porównywanych Produktów wynikających z (a) członkostwa w klubie lojalnościowym, (b) użytych kodów rabatowych, (c) innych promocji indywidualnych, (d) promocji dla określonej grupy osób (np. dla pracowników Partnera, dla studentów), (e) promocji, polegających na dodaniu dodatkowych akcesoriów.
  5. Program nie dotyczy niższych cen porównywanych Produktów wynikających z błędu drukarskiego lub innej omyłki.
  6. Porównywane ceny muszą być cenami brutto oraz obejmować wszystkie bezpośrednie koszty, jakie Klient musi ponieść w celu otrzymania produktu (np. koszt pakowania oraz wysyłki w przypadku zakupów w Sklepie oraz w sklepie internetowym Autoryzowanego Partnera).
  7. W celu uzyskania zwrotu różnicy w cenie Klient powinien dokonać zgłoszenia niższej ceny za pośrednictwem Infolinii Organizatora pod numerem 800702025, gdzie uzyska informacje co do dalszych czynności, w tym co do sposobu przedstawienia dowodu niższej ceny.
  8. W celu uzyskania zwrotu różnicy w cenie Klient musi przedstawić dowód niższej ceny urządzenia dostępnego u Autoryzowanego Partnera, np. kserokopię gazetki lub ulotki promocyjnej, URL strony internetowej, zrzut ekranu, fotografię, itp. Przedstawiany dowód musi prezentować cenę porównywanego Produktu.
  9. Klient może uzyskać zwrot różnicy w cenie wyłącznie ilości produktów potrzebnej w środowisku domowym, tj. co najwyżej 3 (trzech) Produktów.
  10. Zwrot różnicy w cenie zostanie dokonany na ten sam rachunek lub kartę (lub, odpowiednio, inną formę płatności), z których dokonano płatności za zakup Produktu w Sklepie. Organizator zleci dokonanie zwrotu różnicy w cenie w ciągu 45 dni od zgłoszenia niższej ceny.
  11. Program dotyczy zakupów dokonanych przez Klientów w Sklepie od 8 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Klienci mogą dokonywać zgłoszeń niższej ceny do 7 stycznia 2025 roku.
  12. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zwrot różnicy w cenie nastąpi w ciągu 45 dni.
 3. Reklamacje
  1. Prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Programu przysługuje każdemu Klientowi.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamacje (imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail), powód reklamacji z określeniem żądania reklamacyjnego, a także informację, że reklamacja dotyczy Programu.
  3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres pocztowy: Dyson sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
  4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie nie później niż 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Organizator poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres podany w reklamacji przesłanej drogą korespondencyjną lub na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji przesłanej drogą elektroniczną.
  5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych prawa Klienta do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu prowadzonym przed innym właściwym organem. Do dochodzenia praw przed właściwym organem lub sądem nie jest wymagane wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dyson.pl.
  2. Biorąc udział w Programie, Klient potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na postanowienia Regulaminu.
  3. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, tj. zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień związanych z uczestnictwem w Programie, lub przedłużenia czasu trwania Programu, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszać praw nabytych Klientów, a zmieniony Regulamin nie będzie nakładał na nich innych niż uprzednio obowiązków.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności
  5. Regulamin podlega prawu polskiemu. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie prawa polskiego.